Transparència

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Realitzem una memòria anual d’activitat i econòmica de la Fundació.

L’ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública,  als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu [En construcció]

Relació nominal de les persones que ocupen els càrrecs dels òrgans de govern i directius de les entitats, d’acord amb la llei i els estatuts, amb indicació, si s’escau, de les vacants existents.

Estats financers i memòria econòmica

Els comptes anuals tancats, sent l’exercici 2017 el de primera informació.

Estatuts

Estatus de la Fundació Cavalcada de Reis d’Igualada F.P.

El programa i la memòria anual d’activitats [En construcció]

Entenent com a Programa anual d’activitats, el document que conté la descripció específica de les activitats que es projecten realitzar durant l’exercici (sent l’exercici 2018 el de primera informació); i com a Memòria anual d’activitats, el document que conté les activitats i actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici en compliment de les finalitats (sent l’exercici 2017 el de primera informació).